logo

trung tâm trợ giúp

Đăng ký và Đăng nhập

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đăng ký. Nếu bạn muốn thêm địa chỉ email của mình, xin vui lòng đảm bảo địa chỉ email bạn đã nhập là chính xác để sau này có thể sử dụng trong xác minh KYC tài khoản.

Bạn có thể đăng nhập bất cứ lúc nào. Để tăng cường bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên thêm Xác thực 2 yếu tố. Để biết thêm về Google authenticator.

Nếu bạn cần thay đổi email đã đăng ký của mình, chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cập nhật thông tin này. Nếu bạn vẫn muốn thay đổi tên đăng nhập và/hoặc email đã đăng ký, chúng tôi khuyên bạn nên đóng tài khoản hiện tại và đăng ký một tài khoản mới.