logo

help center

Pagpaparehistro at pag-login

Kinailangan na ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang upang makapagrehistro. Kung gusto mong mag dagdag ng iyong email address, siguraduhin na tama ang email address na iyong nilagay para kalaunan ito ay magamit sa KYC o pagberipika ng account.

Maaari kang mag-login anumang oras. Para sa karagdagang seguridad, nirerekomenda naming na magdagdag ka ng 2FA. Uupang malaman ang higit pa tungkol sa Google authenticator.

Kung kailangan mong baguhin ang iyong nakarehistrong email, ikinalulungkot namin, ngunit hindi kayang baguhin ang impormasyong ito. Kung pipilitin mong baguhin ang iyong username at/o nakarehistrong email, iminumungkahi naming isara mo ang kasalukuyang account at magparehistro ng bago.